Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-06-03T08:09:41Z
dc.date.available2021-06-03T08:09:41Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationTurgay, O. TASARIM OLGUSUNDAKİ DÜŞÜNSEL KURGUNUN BİÇİMSEL ÜRÜNE DÖNÜŞMESİNİN TEMELİ OLARAK ESİN KAYNAğI. AURUM-Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi, 1(1), 24-38.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/1907
dc.description.abstractMekân kendini oluşturan bileşenlerden öte bir olgu, bir kurgudur. Paradoksal bir yapıya sahip yaşamın içinde devinen birey bu yaşama ve zamana ait imgeleri kullanarak oluşturulan biçimler sayesinde, mekânları anlamlandırarak deneyim kazanmaktadır. Mekân tasarımında iç mekân (boşluk) sadece içe dönük mekân nitelikleriyle ilişkiliyken, bunun yansıması olan kabuk (dış kütle) ise dışa dönük olarak genel mekânın bir yansımasıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı olmadıkları gibi iç içe, üst üste birbirlerine geçmiş tamamlayıcı unsurlardır. Tasarlama; yaratıcılık, problem çözme, düşünme, algılama, bilgi toplama, analiz etme gibi eylemleri kapsamaktadır. Aynı zamanda değişebilir bileşkelerden oluşan; salt zihnin düşünsel yetisi değil, duyum, duygu ve imgelem gibi yetilerin tümünün ve birbirleriyle kurduğu bağıntıların bütün olarak özümsendiği bir süreç olarak da değerlendirilebilir. Mekân tasarımında her yaklaşım, geçmişin, birikimlerin, kültürün karışımı; çeşitli üslupların bir araya gelmesi olarak algılanabilmektedir. Mekânın özelliklerini fiziksel sınırlayıcı bir etmen olarak görmek yerine mekânın anlam boyutunu algılamak için bir araç olarak değerlendirmek ön plana çıktığında mekâna yüklenilen kimlik ile ortaya çıkan ‘’mekân anlayışı‘’ anlamını bulmaktadır. Bu bağlamda her şey tekrar tekrar bir araya getirilerek yeniden kurgulanabilir ve anlamlandırılabilir. Tasarım eylemi imgeler dünyasında oluşan bir durum olarak düşünüldüğünde, tasarım süresince akıl, soyutlama düzeyinde çalıştığından, esin kaynaklarından çoğunun gerçeği var olmayan soyut kavramlar olduğu değerlendirilmektedir. Yaratıcılıkta asıl önemli olan nokta esin kaynağı olarak gerçeklikte hiç bir şeye denk düşmeyen, imgelem yardımıyla soyut kavramlar ve imgeler yaratmaktır. Bu durum bilinçli etkinliklerden farklı olarak, insan bilincinde yeni duyusal ya da düşünsel yansılar oluşturma yaklaşımıdır. Yaratma olgusu genellikle kendini yoğun bir biçimde hissettiren bir “esin kaynağı” yoluyla, çoğu zaman da buna eşlik eden yoğun kurgusal bir süreç çerçevesinde gerçekleşmektedir. Zihinde kurgulanan tasarım sonuç ürüne dönüşerek somut olarak var olurken, açığa çıkan şey yalnız tasarımcının zihnindekiler değil, aynı zamanda tasarımın çıkış noktası olan esin kaynağı’nın yansımalarıdır. Sorun, sonuç üründen çok tasarım sürecindeki tasarlama eylemine temel olan özgün yapısal düşüncenin, esin kaynağının nasıl üretildiği, nasıl olgunlaşıp cisimleştiğidir. Bundan sonra ki süreçte ise cisimleşen bu esin kaynağı tasarlanacak mekânın bütününe; mimari yapı (dış form), mekânsal yapı (iç form), tasarım diline nasıl yansıdığında düğümlenmektedir. Çalışmanın amacı bilenin aksine “esin kaynağı” olabilecek unsurların rastgele değil de, kişinin zihnindeki birikimi harekete geçirecek kıvılcım olarak seçilmesinin önemi ortaya koymaktır. Bu çalışmada, genel mekân anlayışı yerine mekânı var eden fiziksel kurgulardan çok, toplumsal, kültürel, simgesel verilere ve deneyimlere bağlı olarak insanın zihninde esin kaynağının mekân kurgusuna ne şekilde dönüştüğü örnekler üzerinden tartışma ve çeşitli kaynakların araştırılmasıyla irdelenmeye çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractSpace is the phenomenon of other components that make up itself as a fiction. In a paradoxical structure of life and fluctuating of the time that individuals live, gain some experiences by give meaning to spaces that thanks to the the images were created by using the forms. The design of interior space (space) only when associated with the attributes, inward-looking place, it is the reflection of the shell (outer mass) is a reflection of the global outward-looking place. Therefore, they were not against to each other even if they are nested, complementary to each other by overlapping. Designing consists of such actions creativity, problem solving, thinking, sensing, information gathering, analysis. Also designing can be evaluated as a process of all assimilation of the interaction between the ability of not only mind’s intellectuality but also the ability of sense, emotion and vision. Each approach in the design of space may be perceivable as a mixture of various styles comes together such as history, accumulation, culture. To evaluate the physical properties of the space, rather than as a factor of limiting the size as a tool to detect when the place attributed to the forefront identity emerged with ‘’a sense of place’’ finds its meaning. In this context everything can be brought back together again and again, fictionalized and interpreted. Design action as a condition that occurs in the world of images is concerned; during the design process mind works at the level of the duration of the abstraction, the fact that most of the sources of inspiration for non-existent abstract concepts are seen. This situation differs from the conscious activities, to create new sensory or intellectual reflections in human consciousness. In general, a case of creating act gives feeling of an intense form of itself “inspired” through, often accompanying intensive takes place within the framework of a fictional process. The design which is constructed mentally, transformed into a final product to exists, while the design is configured, it is not only revealed that in the mind of the designer, but also the reflection of starting point of the design inspiration. The history that is edited in the mind of the designer, the “inspiration source” which is the result of interaction with now and diverts the design reaches the potential to become a “threshold”. The problem, which is the result of product designing in the design process, the very act of thinking is the original structural base, grow up and how its inspiration is produced. Then after this process, how this concrete idea will be transfered to the whole of architecture (external form), spatial structure (internal form), how the design language is knotted at the reflection to the design language. The aim of this paper underlines the “inspiration” is not a random thing as contrary to common belief , it is chosen as a spark will invoke the accumulation of the even ideas in the mind of the designer. In this study, a matter of the physical place, rather than a sense of the common space of fiction that is interested in social, cultural, symbolic data, and experience the inspiration in the minds of people, depending on the venue, to explicate and discuss with examples and support with searching some references just how to become fiction will be.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAltınbaş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEsin Kaynağıen_US
dc.subjectTasarım Sürecien_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectMekânen_US
dc.subjectSoyuten_US
dc.subjectInspiration Sourceen_US
dc.subjectDesign Processen_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectSpaceen_US
dc.subjectAbstractionen_US
dc.titleTasarım olgusundaki düşünsel kurgunun biçimsel ürüne dönüşmesinin temeli olarak esin kaynağıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorTurgay, Orkunt
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.journalAURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record